top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2020, päivitetty 21.4.2023

REKISTERINPITÄJÄ, REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ

Heta Nykänen

Y-tunnus: 2769715-1

+358 (0)45 783 233 38

heta.nykanen(at)gmail.com

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pitämisen peruste on laulunopettaja Heta Nykäsen ja asiakkaan välinen sopimussuhde, ja tietoja käsitellään asiakkaan suostumuksella. 

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tilanteissa: 

  • Laulutuntivaraukset

  • Laskutus

  • Yhteydenpito

  • Asiakassuhteen hoitaminen

  • Vapaista tunneista ja oppilaspaikoista ilmoittaminen

  • Verkkosivuvierailujen seurantaan ja analysointiin

  • Tilausten hallinnointiin

  • Tuntien suunnitteluun


Asiakastietoja säilytetään laulunopettaja Heta Nykäsen käyttämissä tietokannoissa. Mitään tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan suostumusta. 
 

TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SÄILYTYSAIKA

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan, ja tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään silloin, kun asiakas on ilmaissut, ettei jatka laulutunneilla käymistä. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ajanvarauksen yhteydessä, sähköpostitse, verkkosivujen lomakkeella, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta tai laulutunneilla.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen sijainti saattaa olla varaus- ja maksutavasta liikkuen kolmannen osapuolen palvelimella, kuten wix.com (verkkosivut), AcuityScheduling.com (ajanvaraus) tai OP-kevytyrittäjä -palvelulla (laskutuspalvelu).

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

DATA PROTECTION & COOKIE POLICY ON THE WEBSITE
The website ”hetanykanen.com”'s web-page host Wix uses cookies mostly for stability, security, functionality, performance and advertising purposes. Wix's privacy policy can be found here.

Information on how to deny your browser to save cookies can be found here.

bottom of page